TERMIN REALIZACJI: 07.2005 - 08.2006

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

INWESTOR: Gdynia Container Terminal S.A.

Zakres prac:

  • Przebudowa 170 m nabrzeża z nową belką podsuwnicową na palach Fundex
  • Budowa placów składowych o powierzchni 35 500 m2 o nawierzchni żelbetowej na podłożu wzmocniony, kolumnami piaskowo – żwirowymi
  • Budowa sieci podziemnych, NN oraz teletechnicznych wraz ze stacją transformatorową
  • Budowa dróg dojazdowych oraz placów manewrowych obszaru kontroli i clenia o powierzchni 7 500 m3
  • Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowo hydrantowej
  • Przebudowa trzech kolektorów miejskich pod placami składowymi kontenerów
  • Budowa bocznicy kolejowej
  • Budowa dwóch budynków kontroli granicznej i budynku Urzędu Celnego
  • GCT wyposażony został w najnowocześniejszą infrastrukturę służącą do rozładunku, załadunku i składowania kontenerów