INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony www.hydrobudowa.com, 
jest Hydrobudowa Gdańsk Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku (kod pocztowy: 
80-868), przy ul. Marynarki Polskiej 163, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-  Północ  w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000713096, REGON 369237762, NIP 5833281178, kapitał zakładowy: 2.005.000,00 zł – wpłacony w całości  („HYDROBUDOWA”). 

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przekazujemy informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Poniższa informacja obejmuje szczegóły dotyczące tego kto będzie Twoje dane przetwarzał, w jakim celu, na jakiej podstawie oraz jakie, w związku z tym, przysługują Ci prawa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją, 
która została stworzona z myślą o zachowaniu najwyższych standardów przetwarzania Twoich danych osobowych. 

I.    Punkt kontaktowy
Aby umożliwić realizację Twoich uprawnień, ustanowiliśmy punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych pisemnie na adres: Hydrobudowa Gdańsk Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-868), przy ul. Marynarki Polskiej 163, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hydrobudowa.com 

II.    Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe, które pozyskaliśmy w związku z wysyłaniem nam wiadomości, wypełnieniem formularzów kontaktowych, zamieszczaniem recenzji lub obserwowaniem naszych profili na portalach społecznościowych, są przez nas przetwarzane w celu: 
1.    udzielania odpowiedzi na wiadomości, które skierujesz do nas,
2.    prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
3.    udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasze profile na portalach społecznościowych,
4.    przesyłania Ci powiadomień o informacjach oraz komentarzach publikowanych na naszym profilach na portalach społecznościowych przez nas oraz przez inne osoby,
5.    marketingu polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach społecznościowych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników, 
6.    wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów HYDROBUDOWA, za które uznaje się dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami, podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

III.    Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz HYDROBUDOWA takie jak: usługi księgowe i podatkowe, doradcze, audytowe, badanie sprawozdań finansowych, usługi informatyczne i usługi IT, usługi doradztwa prawnego, usługi bankowe, płatnicze i ubezpieczeniowe, usługi archiwizacji dokumentów, a także operatorom pocztowym i kurierom. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.  

IV.    Przekazywanie danych do państwa trzeciego
HYDROBUDOWA nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych. 

V.    Okres przechowywania danych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez HYDROBUDOWA przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w Punkcie II powyżej, tj.:
a)    czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub obserwowania przez Ciebie naszych profili na portalach społecznościowych, a także do momentu usunięcia komentarzy i innych treści, które zamieściłeś na naszych profilach na portalach społecznościowych, 
b)    w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na HYDROBUDOWA - przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków, 
c)    w zakresie ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 

VI.      Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na podstawie RODO przysługują Ci następujące prawa: (i) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (ii) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; (iii) prawo do usunięcia danych; (iv) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; (v) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (vi) prawo do przenoszenia danych; (vii) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli chcesz uzyskać szerszą informację na temat przysługujących Ci praw – prosimy o kontakt. Jeżeli chcesz wykonać swoje prawa – skieruj żądanie listownie na adres ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hydrobudowa.com Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli zweryfikować, że Ty to Ty, czyli dokonać odpowiedniej identyfikacji.

VII.    Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

VIII.    Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie danych 
HYDROBUDOWA nie podejmuje decyzji dotyczących osoby, której dane przetwarza, w sposób zautomatyzowany ani opierając się na profilowaniu.